Hvilket miljø lever du i og har du tænkt over hvad det gør ved dig?

 

Vi kan nok alle hurtigt alle blive enig om, at miljø, kort beskrevet, handler om det fysiske miljø vi bevæger os rundt i. Det er de ydre forhold, der påvirker dyr og mennesker, beskrevet som de fysiske, kemiske og biologiske faktorer, der skaber livsbetingelser og udfordringer. Der har gennem de sidste 30-40 år været stort fokus på forurening af miljøet og på den betydning det har for alt liv. I denne artikel vil jeg fokusere på hvordan dit indre miljø påvirker dig og dit liv.

 

Cellebiologen Bruce H. Lipton er talsmand for, at miljø skal forstås i en langt bredere ramme. Samt at miljøet har langt større konsekvenser for det enkelte individ, end de fleste er bevidst om.

 

Siden Darwin kom med teorien om at vi arver vore egenskaber fra vore forældre, har videnskaben været fokuseret på, at finde det der bringer disse egenskaber videre fra generation til generation. Da man i løbet af 1940-erne og 50-erne opdagede DNA'et, som disse oplysninger er lagret i, har det været et dogme i lægevidenskaben, at mennesker er ofre for deres gener. ”Der er noget galt med dine gener, og det er dem der gør dig syg”. En ”påstand”, der har været gentaget så mange gange, at ingen betvivler dogmets sandhedsværdi. Findes der et entydigt bevis for det eller bygger det på en formodning?

 

Bruce H. Liptons og andres forskning gennem 60-erne og 70-erne viser, at det nok er dine ”defekte” gener, der skaber sygdomstilstande i din organisme. Men – for der er et MEN, - et meget stort MEN ! - For at dine ”defekte” gener kan komme til udtryk, skal de aktiveres. Og det sker gennem det miljø dine celler lever i. Dit DNA befinder sig inden i dine celler. For at DNA'et kan blive aktiveret, skal der ske en kemisk påvirkning af den cellemembraner, der er rundt om enhver celle og derved adskiller de enkelte celler fra hinanden. Alle celler lever i en væske hvor de får deres næring fra, kaldet ekstracellulærvæsken.

 

Det er den kemiske sammensætning af denne væske. der bestemmer hvilke dele af dit DNA, der bliver aktiveret. Aktiveringen sker når låsen på din cellemenbran bliver åbnet på grund af bestemte stoffer i ekstracellulærvæsken. De ”defekte” gener kan altså kun aktiveres, hvis der sker en ændring af den væske, der omgiver cellerne. Derfor er det miljø, dine celler lever i, vigtigt.

 

Der findes en type forsøgsmus kaldet Gulnare mus, det er en brun forsøgsmus med en gendefekt. Den er kendetegnet ved dens gyldne farve og så er de kraftigt overvægtige. Det interessante ved disse mus er, at hvis en hunmus med et aktivt gen for denne tilstand, fodres med et bestemt protein, vil dens afkom blive brune og normalt vægtige. Afkommet bærer stadig genet for gendefekten men det er blokeret af proteinet, som deres moder er blevet fodret med. Altså er de ikke ofre for deres ”defekte” gener, da de ikke er blevet aktiveret

 

Hvis man antager, at denne viden kan overføres til alle levende organismer, vil det betyde, at ingen er ofre for deres gener. Det handler derimod om det miljø, du skaber i organismen.

 

Det er derfor at miljøet er meget vigtigt. Miljø forstået bredest muligt. Miljøet i din organisme påvirkes af, hvad du indtager af mad og kemi. Det er let forståeligt, at denne fysiske påvirkning har betydning for din organismes miljø.

 

Men at også din psykiske og mentale tilstand har betydning for din organismes miljø, kan være sværere at forstå. Hvordan kan tanker og følelser påvirke dit miljø.? Når jeg så også vil udvide det miljø du lever i til at omfatte dit familiesystem, altså til de generationer der kom før dig, og til hvad der er sket dem gennem tiden. Det kan være svært at forholde sig til. Hvordan kan noget du ikke kender til påvirke din organismes miljø er og influere på hvordan du fungerer og har det.

 

Jeg kan kun sige, at al erfaring fra systemisk familieoptilling viser, at det er tilfældet. Alle hændelser, gode som dårlige, i dit familiesystem har en indflydelse på dig. De gode er jeg ikke interesseret i her, da de ikke skaber problemer, men derimod sundt miljø. Hvorimod traumer og negative oplevelser vil skabe et miljø i dit familiesystem, der skaber grobund for problemer og sygdom. Miljøet i dit familiesystem vil påvirke miljøet i din organisme, som derfor vil havde mulighed for at påvirke hvilke gener, der bliver aktiveret i dit DNA. Hvis det betyder, at ”defekte” gener aktiveres, vil miljøet i dit familiesystem, aktivere arvelig sygdom i dit liv. Efter min opfattelse skal sygdom forstås bredt, og omhandle alle typer af sygdom. Både fysiske, mentale og psykiske tilstande.

 

Alt dette betyder, at din tilstand ”bare” er en tilpasning til det miljø du lever i og er en del af. Derfor er det min erfaring, at hvis du virkelig vil ændre på din sundhedstilstand, er det vigtigt, at du både forholder dig til hvad du indtager af mad og hvilken kemi den indeholder. Men lige så vigtigt er det, at du forholder dig til din mentale og psykiske sundhedstilstand. Mindst lige så vigtigt er det miljø der findes i dit familiesystem, da det også kan havde indflydelse på din sundhedstilstand.

 

De tre sidstnævnte faktorer kan være meget svære at forstå, da de ikke er klare og håndgribelige, ikke er noget der kan måles og vejes. Derfor er de meget nemme at overse og bliver ikke registreret. Du har nok hørt sætningen: hvorfor bliver han eller hun ramt at cancer?. Vedkommende har altid levet sundt og har ikke hverken røget eller drukket.? I den situation ville jeg begynde at spørge om vedkommende har gjort noget ved hans eller hendes mentale, psykiske, eller familiesystemiske miljø og derefter spørge om de påvirkninger det har kunnet skabe i vedkommendes liv?

 

Det er efter min mening nødvendigt at du forholder dig til alle faktorer der kan påvirke din organisme og derved miljøet i den. Du bliver påvirket negativt af den kemi du indtager gennem din mad, fordi din organisme i forvejen er under pres af chok og traumer enten direkte fra dit eget liv eller fra dit familiesystem. Når belastningen bliver for stor vil du begynde at få symptomer, som alle er udtryk for en overbelastning af din organisme. Men der er oftest kun fokus på de fysiske påvirkninger af din organisme. Hvis der fokuseres på de andre faktorer jeg taler om er det ofte fordi du er på vej ind i det psykiatriske system.

 

Fokus på dit familiesystem kræver en systemisk tilgang til problemer som den der findes i systemisk familieopstilling. Den tilgang til miljø jeg præsenterer her er en del af den systemiske forståelsesrammen, systemisk familieopstilling arbejder i.

 

Hvis du ønsker at arbejde med dine problemer. Om de er fysiske, psykiske eller mentale i denne forståelsesramme, vil mit forslag være, at finde en terapeut som har sat sig ind i denne måde at forstå verden på.

 

Offentligt gjort 2704'19

 

Esben Jørgensen · Tlf. 2812 6811 · Email: info@esbenjorgensen.dk